Põhikiri

Mittetulundusühing Arvamusaed

Põhikiri
Tallinnas, 26.märtsil 2012

1. Mittetulundusühingu nimi
1.1.Mittetulundusühingu nimi on Mittetulundusühing Arvamusaed
1.2. Mittetulundusühing on asutatud märtsis 26.03.2012
1.3. Oma tegevuses juhindub ühing Eesti Vabariigi seadustest ja käesolevast põhikirjast
1.4. Ühingu juhatuse asukoht on Tallinn.

2. Mittetulundusühingu eesmärgid
2.1. Mittetulundusühing Arvamusaed eesmärgiks on igasuguse aga ennekõike haridusalase informatsiooni koondamine, süstematiseerimine, seletamine ja levitamine selleks, et laiemal avalikkusel ja otsustajatel oleks kasutada parem arusaamine hariduskorralduslikest ja -strateegilistest probleemidest ning nende põhjustest-tagajärgedest.

3. Liikmete vastuvõtmine, õigused ja välja-astumine ning arvamine ja kord
3.1. Mittetulundusühingu liikmeks võib astuda iga füüsiline ja juriidiline isik, kes esitab selleks ühingu juhatusele põhjendatud avalduse ning selgitab liikmeks astumise põhjuseid ja eesmärke. Liikmeks vastuvõtmise otsustab MTÜ juhatus.
3.2. Liikmetel on õigused osaleda MTÜ töös, osaleda hääleõiguslikuna üldkoosolekutel, kandideerida ja saada valitud juhatusse; esindada MTÜ-d avalikkuses ja partnerite juures vastavalt MTÜ kodukorrale ja ülesannete jaotusele.
3.3. Liikmete kohustused töötab välja MTÜ juhataja ning kohustused kinnitab MTÜ üldkoosolek.
3.4. MTÜ-st väljaastumiseks peab liige esitama juhtusele sellekohase avalduse, mille kohta juhatus annab vastuse kui mitte varem siis hiljemalt järgmisel üldkoosolekul.
3.5. Asutajaliikmete staatus. Ühingu füüsilisest isikust asutajaliikmed on asutajaliikmestaatusega 10 (kümneks) aastaks MTÜ Arvamusaedning nendele ei laiene selle aja jooksul MTÜ-st väljaarvamise kord;
3.5.1. Ühing võib kehtestada täiendavate rollidega liikmestaatuseid eesmärkide paremaks saavutamiseks. Uue liikmestaatuse kehtestamise ja nendesse kinnitamine on ühingu juhatuse pädevuses.
3.6. Ühingu liikmel on kohustus tasuda p3.7. toodud liikmemaksu.
3.7. Mittetulundusühingu liikmemaksu suuruse ja tasumise korra kehtestab Üldkoosolek vastavalt juhatuse ettepaneku(te)le.
3.8. Ühingu liikmel on kohustus järgida ühingu tegevuses osalemisel ja ühingu esindamisel käesolevat põhikirja, ühingu eesmärke ning ühingu juhtkonna otsuseid.

4. Üldkoosoleku kokkkutsumise tingimused ja kord ja otsuste vastuvõtmine
4.1. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vastavalt MTÜ eesmärgiliste saavutamise vajadusele aga mitte harvemini kui 1 (üks) kord aastas märtsis.
4.2. Üldkoosoleku kokkukutsumisest teavitab juhatus liikmeid vähemalt 2 (kaks) nädalat ette enne toimumispäeva.
4.3. üldkoosolek võib toimuda ka virtuaalsel teel. Virtuaalse koosoleku toimumise vormi ja korra esitab MTÜ juhatus.
4.4. Üldkoosolekul on õigus võtta vastu kõiki MTÜ-d puudutavaid otsuseid lähtudes ühingu ellukutsumise põhimõttedest ja ideedest lihthäälteenamusega ning muuta põhikirja kui muudatustega on nõus 2/3 üldkoosolekul osalejatest;
4.4.1. valida ja kutsuda tagasi juhatus kui selleks on 2/3 üldkoosolekul osalejate toetus;
4.4.2. üldkoosolek kinnitab MTÜ aastaaruande;
4.4.3. muuta MTÜ juhatuse liikmete arvu.

5. Juhatus
5.1. MTÜ Arvamusaed juhatuse liikmete arv on 1-3, juhatuse liikmete arvu võib suurendada MTÜ üldkogu.
5.2. Juhatus (juhataja) esindab ühingut kõigis tegevustes, sh esindab ühingut kõigis tehingutes, suhetes ja otsustes.
5.3. juhatus teeb otsuseid lihthäältenamuse põhjal, võrdse arvu häälte puhul saab määravaks MTÜ juhataja hääl.

6. Ühinemine, jagunemine, likvideerimine
6.1. ühingu jagunemine ja likvideerimine otsustab üldkoosolek ning protsessid toimuvad seadustes ettenähtud korras.
6.2. ühingu liitumise mõne teise organisatsiooniga kui see toob kaasa põhimõttelisi muudatusi ühingu staatusele, otsustab ühingu üldkoosolek juhatuse ettepanekul.
6.3. ühingu likvideerimisel läheb ühingu vara sarnase eesmärgiga mittetulundusühingu ja/või avalik-õigusliku organisatsiooni omandusse.