Õpetaja kutse avatar

Koostöö ja austus

Elin Ots
Avaldatud: 9 september 2015
Lisa arvamus

Miks kutse? Kuhu mind kutsud?

„Ülikool tagab akadeemilise hariduse ning selle kvaliteedi. Kutsetunnistus andis mulle aga julguse ning kindluse, et just õpetajana on minu oskused kvaliteetsed ning et olen õigel teel. Kindlasti oleks veel palju öelda, kuid kahe lausega oleks see põhiline.“ Kerstin Kesler ,Tartu Kutsehariduskeskus, inglise keele ainesektsiooni juhataja

 

Mida tähendab õpetajaks olemine ja milline on hea õpetaja?

Kuidas ikkagi on võimalik seda teada saada ning adekvaatselt hinnata?

Ja mis on hindamise eesmärk: kas teada saada tõesti seda, kes on kõige parem õpetaja? Mida see annab? Mitte midagi!

 

Millist hindamist me õpilaste puhul peame muutunud õpikäsitlusest lähtuvalt arengut toetavaks? Usun, et kujundavat, reflekteerivat hindamist, mis võimaldab tegeleda tugevuste ja parendusvõimalustega .

  • Hindamine kui üks õpetaja aitamise – toetamise meede, tema tugevusi rõhutav ja parendamist vajavat esile toov.

Mis on kavandatud kutsesüsteemi tugevused võrreldes eelmise süsteemiga ja kuidas väljendub muutus perspektiivis ?

  • õpetaja professionaalse arengu sisulisem toetamine
  • võimalus vähendada koormust koolis töötamisel : vastavalt ametikohale tuleb lähtudes kompetentsidest spetsialiseeruda erinevatele ülesannetele (üks annab rohkem tunde, teine pühendub enam nt arendustööle või kolleegide õpetamisele , kolmas jällegi töötab välja õppemeetodikat ja materjale, jne )
  • see võimaldab tegeleda sellega, milles oled tugev ja see võiks olla motiveeriv ja rõõmu allikas
  • õpetaja ise saab kavandada oma arenguvõimalusi

 

Eelmine, atesteerimise süsteem lõppes õpetaja jaoks järsku. Ettevalmistusperioodi üleminekuks ei olnud. Pedagoogilisest teadmisest lähtudes ei sünni oskus hetkega, see peab olema toetatud protsessi abil. Ja see on pikem protsess , kui ei soovita muutust muutmise pärast vaid.

Reaalsus hetkel on, et arenguks ei ole veel piisavalt soodsaid tingimusi ja arengukeskkonda tuleb luua. Kõik see, mida me käsitleme õpilase arengu puhul kehtib ka õpetaja kohta, kui me eeldame, et ta on arenemisvõimeline.

 

Leian, et eelkõige peavad huvitatud osapooled end identifitseerima, usaldama ja võtma vastutuse.

Kes on asjaosalised ja huvitatud, et õpetaja kutse oleks väärikas ja õpetaja vastaks sellele väärikuse mõistele? Mõiste tuleb ka koostöös osapooltega kujundada, et oleks mõistmine.

Üleminekuperioodil eriti sõltub kõigi osapoolte tegutsemise tahtest ja selle kvaliteedist see, kas ja kuidas toimub muutus.

 

Kas see, kuhu me minna tahame on sillutatud piisavast koostöötahtest ja, kas me ikka teame, miks me midagi teeme ja kuidas peaksime seda tegema?

Küllap oluline on ka teavitamine, teadlikkuse tõstmine, kuid eelkõige õpetaja enda sisemine motivatsioon on siin märgiline protsessi käivitaja. Näen , et tulemus on tõhusam, kui kaasa toimetavad koolijuhid, kooli juhtkonnad , omavalitsused. Ja see, kuidas toimivad kohtadel koolid kui meeskonnad ning, kuidas toimib see ka koostöös ülikoolidega, on võtmeküsimus.

 

Lapsevanem saadab lapse kooli , kus ootab teda õpetaja, kes oma parimate oskuste ja pädevuste järgi loob tingimused parimal viisil arenemiseks. Lapsevanem on valmis panustama koostööks ja õpetaja /kool valmis seda vastu võtma. Kool koostöös omavalitsusega võimaldab parimad tingimused, et õpetajal oleks võimalik parimal viisil õpetada. Riik on võimaldanud ja ülikool loonud parimad tingimused üliõpilasele õppimiseks ja arenguks ning – koostöös kooli , õpetajatega loonud keskkonna, kus üliõpilasest saab hea õpetaja. Vastastikusel usaldusel ja austusel baseeruv eesmärgipärane koostööprotsess on eelduseks väärikusele ning eneseväärikale ennast adekvaatselt reflekteerivale õpetajale.

 

Kuidas luua (ja millised on) tingimused heaks (ennast väärtustavaks, väärikaks) õpetajaks saamisel ja olemisel?

See on küsimus, millele ei ole hetkel üheseid vastuseid, kuid on mitmeid teid selleni jõudmiseks. Eelkõige õpetaja ise saab läbi eneseanalüüsi näidata neid tingimusi, mis on konkreetselt tema arenguks vajalikud. Asume koos teele!

 

Arutles:

Elin Ots,

Rannamõisa lasteaia ja Tabasalu Ühisgümnaasiumi muusikaõpetaja


Comments are closed.